En aggressiv immuncell kan vara bra vid infektion men det är viktigt att den lugnar ned sig när den utfört sitt jobb. Vid kronisk inflammation fortsätter den att vara aggressiv och gör då mer skada än nytta.

CITRONPROTOKOLLET BYGGER PÅ FORSKNING INOM IMMUNMETABOLISM

När man nämner inflammation tänker de flesta på det som kallas en akut inflammation. Det vi riktar in oss på är kronisk inflammation vilket enkelt kan sägas vara en akut inflammation som inte löser sig. Den akuta inflammationen har ett uppenbart syfte t ex en virusinfektion, bakterie eller en skada medan den kroniska varianten är ofta immunförsaret aktiverat utan att det finns något att angripa.  Istället angriper immunförsvaret kroppen och det beror på att självtoleransen har minskar, vilket betyder att immunförsvaret inte ser skillnad på kroppen ('själv') och främmande. Det här skapas av att miljön vid en akut inflammation som inte löser sig förändras. Celler kommunicerar med varandra via signalmolekyler och till slut har de kommunicerat så mycket att miljön har blivit så förändrad att inflammationen inte löser sig, dvs immunförsvaret upphör inte att vara aktiverat. Enligt vår hypotes ingår det i den här förändringen att det är konkurrens om vissa näringsämnen, bl a aminosyran L-glutamin  som förbrukas i större utsträckning när immunförsvaret är aktiverat. 


Immunförsvaret är som ett ekosystem där allt fungerar via homeostatisk reglering. Vid en kronisk inflammation kan man säga att immunförsvaret är förskjutet och man kan egentligen inte utse en syndabock som ansvarig för inflammation. Inte heller kan man se någon början eller slut utan allt drivs på av en inflammatorisk loop. Vi jobbar med en förenklad bild som utgår från granulocyter, ungefär som på bilden ovan. De svarta prickarna är inflammatoriska signalmolekyler som kommer från andra immunceller, från celler som dör men kan även vara virala antigener, endotoxiner och annat. I andra änden till höger frisätter cellen sitt DNA och autoantigener för att aktivera immunförsvaret och därmed skapa mer inflammation. 

Vårt fokus ligger på grundproblemet, inte symtom

En stor del av det vi jobbar med är att förändra det som sker i mitokondrierna och den så kallade citronsyracykeln vid inflammation. Vi påverkar den här cykeln både direkt och indirekt genom att kombinera olika ämnen. Vid inflammation ändras cellernas användning av mitokondrierna, istället för att egentligen bara stå för energiproduktion blir de istället fabrik för olika ämnen som behövs för en inflammatorisk immunrespons via epigenetiska mekaninsmer. På bilden bredvid ser du hur citronsyracykeln i mitokondrierna påverkas av inflammatoriska signaler.

1. Ökad export av citrat från mitokondrierna
2. Kompensatorisk, reduktiv metabolism för att öka produktionen av citrat där mer alfa-ketoglutarat används som råvara, både i mitokonsdrierna och i cytosolen.
3. Ökad mängd succinat och/eller fumarat vilket i förhållande till den sjunkande mängden alfa-ketoglutarat påverkar kromatinmodifiering (ändrat uttryck i gener). Utöver fumarat och succinat är även mjölksyra och onkometaboliten 2-hydroxyglutarat konkurrenter till alfa-ketoglutarat i detta avseende. 


Terapeutiska angreppspunkter med citronprotokollet™

Citronprotokollet™ grundar sig på ett holistiskt tänk men har samtidigt en precision som de flesta inte är vana vid när det gäller naturliga protokoll och produkter. Det vi har haft som målsättning är att eliminera den där faktorn som innebär att man följer ett protokoll och köper en massa dyra produkter och sen måste sitta och hålla tummarna i hopp om att det ska hjälpa lite. 
I stora drag har vi tre terapeutiska mål. Ibland kan det räcka med att påverka ett, ibland två och ibland krävs det man man påverkar alla tre. Det beror på ditt utgångsläge. Ju sämre desto större anledning att köra på alla tre redan från start och sen trappa ned. 

SIGNALERINGSVÄGAR

Polyfenoler har många olika effekter på cellerna och en viktig egenskap är att de fungerar som kinashämmare. Kinaser behövs för aktiving av signaleringsvägar, vilket förmedlar budskap från t ex virusantigen eller cytokin, in i cellen och får den att aktiveras. 

METABOLISM

När en cell aktiveras förändras detta metabolism. Det blir avbrott i citronsyracykeln och förhållandet mellan flera ämnen ändras. Dessa förändringar är en viktig del i aktivering av cellen så att den ska kunna tillverka t ex cytokiner och driva på inflammation. 

EPIGENETISK REGERING

När en cell aktiveras ändras dess metabolism för att generera olika ämnen. Dessa ämnen är involverade i det som kallas epigenetisk modifiering vilket enkelt fungerar som en on/off-knapp för olika gener. Den här regleringen är det som i grunden säger åt cellen hur den ska agera.